Reklamačný poriadok

Naším cieľom je vyriešiť reklamáciu vždy k Vašej spokojnosti.

Reklamačný poriadok vychádza z Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa iba na tovar, kterého reklamácia je riadne uplatnená v záručnej lehote.

Súhlas s reklamačným poriadkom a zoznámenie sa s ním

 • Súhlas s reklamačným poriadkom a zoznámenie sa s ním potvrdzuje zákazník odoslaním objednávky, prevedením platby na účet alebo prevzatím tovaru od prepravcu a potvrdením svojímpodpisom.
 • Prevzatím tovaru sa rozumie okamih, kedy je tovar prevzatý od predajcu, dopravcu, prípadne vyzdvihnutý na pošte.

Povinnosť prekontrolovania tovaru

 • Každá zásielka je poistená, preto je zákazník povinný skontrolovať dodávku, činie je viditeľne poškodená alebo zničená.
 • Pokiaľ je zásielka zničená, zákazník neprijme zásielku a neodkladne kontaktuje obchodníka.
 • Pokiaľ zákazník zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom, alebo neobdržal so zásielkou faktúru - daňový doklad, je povinný ihneď informovať obchodníka. Ak tak neurobí, vystavuje sa riziku, že neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

Uplatnenie reklamácie

 • Na reklamáciu bude prijatý iba kompletný tovar s priloženýmdokladom o kúpe, faktúrou alebo inýmdokladom potvrdzujícím nákup u predajcu. Reklamáciu je možné uplatniť e-mailom alebo telefonicky a to na adrese:

 

EM SK, s.r.o.

K cintorínu 51/97
010 07 Žilina
Slovensko
tel.: +421 911 803 312
e-mail: info@expresmenu.sk

Tovar je možné reklamovať, ak

 1. bol dodaný tovar s chybou
 2. bolo dodaný iný ako objednaný tovar.

Tovar nie je možné reklamovať, ak bol chybný stav spôsobený:

 1. použitím výrobku na iné účely,ako na ktoré sú určené
 2. nesprávnym skladováním výrobku
 3. bežným používáním výrobku
 4. prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Nemožno prijať na reklamáciu tovar bez dokladu preukazujúceho nákup u predajcu. Reklamácia nebude tiež prijatá z dôvodu nevyhovujúcich vlastností tovaru. Na takéto situácie sa vzťahuje Garancia vrátenia peňazí.

Postup reklamácie

 • Zákazník bezodkladne informuje predajcu o zistení chybného stavu výrobku.
 • Zákazník pošle chybný tovar, doručený doklad a popis chyby na adresu predajcu: EM SK, s.r.o., K cintorínu 51/97, 010 04 Žilina
 • Náklady spojené s doručením chybného tovaru hradí zákazník.
 • Predajca je povinný vybaviťreklamáciunajneskôr do 30 dní od spätnéh odoručenia chybného tovaru zákazníkom.
 • V prípade potreby je možné požiadať zákazníka o súhlas s predĺžením30-dňovejlehoty o ďalších 30 dníů.
 • Zákazník bude o vybavení reklamácie informovaný telefonicky, emailom,alebopísomne v stanovenej lehote.
 • Predajca si vyhradzuje právo neprijať zásielky s dobierkou či doručeníminým spôsobom,ako je stanovený v tomto reklamačnomporiadku.

Garancia vrátenia peňazí do 14 dní bez udania dôvodu

 • Zákazník má možnosť v súlade so zákonom č. 367/2000 zo 14. septembra 2000 vrátiť tovar do 14 dní od doručenia bez udania dôvodu.
 • • Aby bolo možné tomu vyhovieť, je potrebné:
  1. Tovar, ktorý budete odosielať v rámci tejto záruky späť na adresu obchodníka, musí byť v pôvodnom obale, nesmie byť použitý, bez porušenia ochranných pečatí alebo nálepiek pokiaľ na tovare sú. Musí byť nepoškodený, kompletný a s originálnym dokladom o kúpe. Musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
  2. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.
  3. Odporúčame tovar poistiť. Zodpovednosť za vady vzniknuté prepravou tak ponesie prepravca.
  4. Čiastka za poštovné a balné a ďalšie doplnkové služby sanevracia.
  5. Sumy za tovar budú prioritne vrátené bezhotovostným spôsobom na bankový účet oznámený zákazníkom. V prípade vrátenia iným spôsobom bude vrátená suma znížená o náklady spojené so zasielaním peňazí prostredníctvom doručovateľa.

Záverečné ustanovenia

 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 15.4.2009.
 • Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.
Späť do obchodu