Zásady spracovania osobných údajov

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov Expres Menu podľa GDPR vydaných spoločnosťou Expres Menu, s.r.o. IČ 25927078, DIČ CZ25927078, so sídlom Petříkovická 518, 541 03 Trutnov ( "Zásady" a "spoločnosť Expres Menu") je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje firma Expres Menu (ako správca) spracováva o fyzických osobách pri predaji tovaru na prevádzke i e-shopu Expres Menu a pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných Expres Menu a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi, na aké účely a ako dlho spoločnosť Expres Menu tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu az akého dôvodu ich môže odovzdať, a takisto informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patrí.
Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov Expres Menu a primerane aj ich zástupcov či kontaktných osôb, záujemcov o produkty Expres Menu a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných firmou Expres Menu, a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcim ich postavenie voči spoločnosti Expres Menu.

A. Kategórie osobných údajov

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je firma Expres Menu schopná identifikovať. V súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovaru môže zo strany firmy Expres Menu uskutočniť spracovanie nasledujúcich kategórií osobných údajov.

1. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Takéto údaje sú potrebné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Ide najmä o:

 • akademický titul
 • meno a priezvisko
 • názov obchodnej firmy
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla alebo miesta podnikania
 • fakturačná adresa
 • identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktnej osoby, ktorú zákazník určí
 • identifikačné údaje platiteľa vyúčtovania
 • bankové spojenie

V prípade jednorazového predaja tovaru v prevádzke je rozsah obmedzený na základné identifikačné údaje.

2. Kontaktné údaje

 • kontaktné telefónne číslo
 • kontaktný e-mail
 • adresy na sociálne siete

3. Údaje o zakúpenom tovare a platobnej morálke

 • druh a špecifikácie zakúpeného tovaru
 • objem odobratého tovaru a ich cena
 • zákaznícky segment
 • informácie o platobnej morálke

4. Údaje z komunikácie medzi Expres Menu a zákazníkom

Tieto údaje vznikajú pri komunikácii súvisiace s predajom tovaru medzi firmou Expres Menu a zákazníkom. Ide písomnú a elektronickú komunikáciu so zákazníkom a záznamy telefonických hovorov, SMS správ, chatovej a video chatovej komunikácie medzi zákazníkom a Expres Menu.

5. Kamerové záznamy z podnikovej predajne Expres Menu a z priestorov Expres Menu

Firma Expres Menu umiestňuje do podnikovej predajne Expres Menu a priestorov firmy kamery z dôvodu ochrany oprávnených záujmov Expres Menu. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením.

6. Údaje spracované na základe vášho súhlasu

Spracovanie týchto údajov nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností či ochranu oprávnených záujmov Expres Menu, ale ich spracovanie umožní spoločnosti Expres Menu zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo zákazníkov naozaj zaujíma, a prípadne zákazníkov informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné. Tieto údaje sú spracované len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované počas platnosti tohto súhlasu. Ide najmä o:

 • údaje získané marketingovými prieskumy (sú spracované u zákazníkov Expres Menu na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely)
 • údaje o nákupe produktov, výhod a typovom správania (sú spracované u zákazníkov Expres Menu na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely)
 • obsah košíka a emailová adresa zákazníka za účelom nezávislého hodnotenia nákupu (sú odosielané tretej strane Heuréka.cz a Zboží.cz iba u zákazníkov Expres Menu, ktorí k tomu dali počas nákupu súhlas)
 • kontaktné údaje v prípade, že sa nejedná o zákazníka Expres Menu (sú spracované na základe súhlasu s marketingovým oslovením)
 • záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou Expres Menu získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači (sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných firmou Expres Menu, internetovú reklamu a v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely sú tieto údaje spracované spoločne s ostatnými osobnými údajmi na tento účel). O službe cookies sa môžete viac dozvedieť napr. na http://www.imedia.cz
  .

B. Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov

Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu Expres Menu alebo na základe zákona (bez súhlasu), pre iných len na základe súhlasu.

1. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Expres Menu

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Expres Menu a ochranu oprávnených záujmov Expres Menu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné produkty predávať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nemožno odmietnuť:Ide najmä o tieto základné čiastkové účely:

 • vyúčtovanie za nakúpené produkty (plnenie zmluvy)
 • plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností)
 • účely ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného konania a pre naplnenie povinnosti súčinnosti s Políciou Českej republiky a ďalšími štátnymi orgánmi (plnenie zákonných povinností)
 • výmena údajov medzi firmou Expres Menu a doručovateľskými spoločnosťami pre zaistenie doručenie objednaného tovaru, ku vzájomnému vyúčtovania (plnenie zmluvy)
 • výmena údajov medzi firmou Expres Menu a externých účtovníkov (plnenie zákonných povinností)
 • prevádzkovanie kamerových a monitorovacích systémov v priestoroch spoločnosti firmy Expres Menu na prevenciu vzniku škôd (oprávnený záujem firmy Expres Menu)
 • vyhodnocovanie správania zákazníka počas nákupu na e-shope a jeho platobnej morálky na prevenciu vzniku pohľadávok, ktoré môže mať vplyv na rozhodnutia spoločnosti Expres Menu o podmienkach ďalších objednávok, pričom rozhodovanie o uzatvorení či nepodpísanie ďalšie kúpnej zmluvy neprebieha automatizovane (oprávnený záujem spoločnosti Expres Menu)
 • vymáhanie pohľadávok za zákazníkom a ostatné zákaznícke spory (oprávnený záujem)
 • monitorovanie hovorov sa infolinkou ExpresMenu (plnenie zmluvy)
 • procesy spojené s identifikáciou zákazníka (plnenie zmluvy)
 • zabezpečenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby práv firmy Expres Menu (oprávnený záujem firmy Expres Menu)
 • evidencia dlžníkov (oprávnený záujem firmy Expres Menu)
 • evidencia zneužívanie služieb (oprávnený záujem firmy Expres Menu)

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie.
U zákazníkov firmy Expres Menu, je firma Expres Menu oprávnená v prípade, že majú splnené všetky svoje záväzky voči nej, spracovávať v zákazníckej databáze ich základné osobné, identifikačné, kontaktné údaje, údaje o nákupoch a údaje z ich komunikácie s firmou Expres Menu po dobu 4 rokov odo dňa poslednej kúpnej zmluvy s firmou Expres Menu.

V prípade zakúpenia tovaru od firmy Expres Menu je firma Expres Menu oprávnená spracovať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom a firmou Expres Menu po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a správcom (firmou Expres Menu) a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

V prípade rokovania medzi firmou Expres Menu a potenciálnym zákazníkom o uzavretí zmluvy, ktoré nebolo zavŕšené uzavretím zmluvy, je firma Expres Menu oprávnená spracovať poskytnuté osobné údaje po dobu 3 mesiacov od príslušného rokovania.

Faktúry vystavenej firmou Expres Menu sú v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty archivovaná po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj zákaznícke zmluvy.

Identifikačné údaje nutné pre uzatvorenie zmluvy o obchodnom zastúpením a zamestnanecké zmluvy z preukazu totožnosti sú zo strany firmy Expres Menu nakladať podľa § 16 zákona č. 253/2008 Zb. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu spracovávané po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy s firmou Expres Menu. Pre naplnenie tejto zákonnej povinnosti si firma Expres Menu ponecháva po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia platnosti zmluvy kópie občianskych preukazov s informáciami potrebnými na archiváciu zmluvy, pričom ostatné údaje, ktoré nie sú nutné pre archiváciu zmluvy, sú na kópiu preukazu začiernené.

KKamerové záznamy predajne a z priestorov firmy Expres Menu a okolie budovy Expres Menu sú spracovávané maximálne po dobu 90 dní odo dňa nadobudnutia kamerového záznamu.

2. Spracovávanie údajov zákazníkov Expres Menu so súhlasom pre marketingové a obchodné účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka Expres Menu s jeho súhlasom spracovávame osobné údaje pre marketingové a obchodné účely. Pre obdobie od 25.5.2018 naberá firma Expres Menu nový súhlas pre marketingové a obchodné účely, ktorý je účinný po tomto dátume. Dátum začiatku účinnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely je v texte súhlasu.
So súhlasom pre marketingové a obchodné účely bude firma Expres Menu od 25. 5.2018 spracovávať osobné údaje zákazníka primárne pre emailové ponuky akčného tovaru, sezónne ponuky a noviniek.
Preto si firma Expres Menu bude tiež o zákazníkoch, ktorí tento súhlas udelí, vytvárať uchovávať údaje o ich typovom správanie sa pri nakupovaní produktov firmy Expres Menu a vytvárať a uchovávať anonymizované analýzy správania. Všetky tieto činnosti sú nevyhnutne potrebné pre oslovenie zákazníkov s vhodnými marketingovými ponukami.
Poskytnutie súhlasu na marketingové a obchodné účely je dobrovoľné a zákazník ho môže po 25. 5. 2018 kedykoľvek odvolať. Tento súhlas zostáva v platnosti počas využívania produktov firmy Expres Menu a nasledujúce 4 roky potom alebo dovtedy, kým ho zákazník neodvolá. Pre marketingové a obchodné účely môžu byť na základe súhlasu spracované všetky kategórie údajov uvedené v sekcii A tohto dokumentu (s výnimkou podpisu a kópiou identifikačných dokladov), a to po dobu, po ktorú je Expres Menu oprávnená tieto údaje evidovať na účely poskytovania služieb, plnenie zákonných povinností a ochranu svojich oprávnených záujmov, najdlhšie však do odvolania súhlasu či do uplynutia doby 2 rokov odo dňa ukončenia kúpnej zmluvy, ak zákazník súhlas skôr neodvolá. Ak subjekt údajov svoj súhlas odvolá, nie je tým dotknuté spracovanie jeho osobných údajov zo strany Expres Menu na iné účely a na základe iných právnych titulov, v súlade s týmito zásadami spracovania osobných údajov.
Zákazník Expres Menu v prípade, že umožňuje využitie tejto služby používateľom, prehlasuje, že je oprávnený súhlas so spracovaním údajov vzťahujúcich sa k užívateľom služby pre marketingové a obchodné účely udeliť.

3. Spracovávanie údajov dotknutých osôb, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu

U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva spoločnosť Expres Menu s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase kontakty, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenie s ponukou produktov Expres Menu. Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných firmou Expres Menu, sú spoločne s týmito kontakty spracované aj údaje z cookies Expres Menu, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené.

4. Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných firmou Expres Menu

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných firmou Expres Menu, a to na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky internetových stránok Expres Menu a na účely internetovej reklamy spoločnosti Expres Menu.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú Vami používanom prehliadačom ukladané vo Vašom počítači. Tieto súbory umožňujú nášmu systému rozpoznať Váš prehliadač a napr. Vám naši reklamu na špeciálne akcie ukazovať len obmedzene. Cookies nám umožňujú optimalizovať internetovú ponuku Vašim záujmom. Cookies Expres Menu sú pomocou bezpečnostného štandardu Vášho prehliadača chránené proti prečítaní treťou osobou. Na webových stránkach sú pomocou tzv. permanent cookies za použitia pseudonymu zhromažďované údaje na marketingové a optimalizačné účely. Tieto údaje slúžia identifikáciu špeciálne potreby pre jednotlivé skupiny zákazníkov. Ak ste napr. výrobok vložili do košíka, následne ste opustili náš e-shop bez zatvorení prehliadača a neskôr ste sa opäť na našu stránku vrátili, "permanent cookie" zabezpečí, že Vami vybraný výrobok v nákupnom košíku zostane. Tieto údaje nie sú využívané k osobnú identifikáciu návštevníka našich webových stránok a nie sú spájané s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu.
Ak sa po návšteve našich stránok neodhlásite, Vaše meno a nákupný košík sa uloží s použitím tzv. permanentné cookies. Z bezpečnostných dôvodov je prístup do Vášho účtu naďalej chránený heslom. Ak prehliadač používa viac osôb, radšej sa po svojej návšteve e-shopu odhláste.
V nápovede, ktorá je súčasťou menu webových prehliadačov, sa dočítate, ako zabezpečiť, aby Váš prehliadač neakceptoval nové cookies, ako Vás môže Váš prehliadač upozorniť na to, že dostal nové cookies, alebo tiež ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám ale odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke, pretože iba pomocou cookies je možné regulovať reklamu. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

 

C. Kategórie príjemcov osobných údajov

Firma Expres Menu pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané od spoločnosti Expres Menu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od firmy Expres Menu a nesmie ich využiť inak. Ide najmä o doručovacej spoločnosti, znalca, advokáti, audítormi, správu IT systémov, internetovú reklamu alebo poskytovatelia mailingových služieb, úložisko dát a súborov a analytických nástrojov. Každý takýto subjekt starostlivo vyberáme a s každým uzatvárame zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej má spracovateľ stanovené prísne povinnosti na ochranu a zabezpečenie osobných údajov.
Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom ako na území Českej republiky, tak sa sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo tzv. štátoch bezpečných. K odovzdaniu a spracovanie osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie nedochádza. Spracovatelia nesmie odovzdávať údaje zákazníkov Expres Menu tretím osobám za účelom podnikania.
Firma Expres Menu v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou.

D. Spôsob spracovania osobných údajov

Firma Expres Menu spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. Firma Expres Menu vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných tak automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

E. Obchodné oznámenie

Pre obchodné oznámenia spoločnosti Expres Menu užíva firma Expres Menu skratku OO alebo iné vhodné označenie, z ktorého je zrejmé, že uvedené oznámenie je obchodným oznámením v zmysle platných právnych predpisov. Z obchodných oznámení zaslaných firmou Expres Menu je vždy zrejmé, že firma Expres Menu je ich odosielateľom. Obchodné oznámenia môžeme zasielať na buď na kontakty našich zákazníkov na základe oprávneného záujmu spoločnosti Expres Menu, a to len do doby než vyslovíte nesúhlas, alebo na základe výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely. V zaslaných komerčnej komunikácii je tiež kontakt pre odmietnutie zasielanie takýchto oznámení.

F. Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov platných od 25. 5. 2018

Podľa nariadenia bude mať subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre Expres Menu identifikovateľná fyzickou osobou a preukáže svoju totožnosť, nasledujúce práva.

1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 nariadenia bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od spoločnosti Expres Menu:

 • potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
 • informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánované dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
 • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov
  .

V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť Expres Menu oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.
Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne na adresu sídla firmy Expres Menu.

2. Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 nariadenia bude mať subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude firma Expres Menu spracovávať. Zákazník firmy Expres Menu, má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný nám poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracovávame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť na sídle firmy Expres Menu, za podmienky doloženie oprávnenosti uvedenej žiadosti.

3. Právo na výmaz

Podľa čl. 17 nariadenia bude mať subjekt údajov právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak firma Expres Menu nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Firma Expres Menu má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatické anonymizácie alebo vymazaniu osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa na nás obrátiť písomne na adresu sídla firmy Expres Menu.

4. Právo na obmedzenie spracovanie

Podľa čl. 18 nariadenia bude mať subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovanie, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovanie alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to písomne na adresu sídla firmy Expres Menu.

5. Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovanie

Podľa čl. 19 nariadenia bude mať subjekt údajov právo na oznámenia zo strany firmy Expres Menu v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivé príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti subjekt údajov môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch. Žiadosť je možné zaslať písomne na adresu sídla firmy Expres Menu.

6. Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 nariadenia bude mať subjekt údajov právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať firmu Expres Menu poskytnutie týchto údajov inému správcovi.
Ak nám v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne subjekt údajov osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, má právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj Vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať.
V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutí práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť. Žiadosť je možné uplatniť na sídle firmy Expres Menu po doručení odôvodnenej žiadosti.

7. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 nariadenia bude mať subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu firmy Expres Menu.
V prípade, že firma Expres Menu nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, firma Expres Menu spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla firmy Expres Menu.

8. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kedykoľvek po tomto dátume odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to buď telefonicky na infolinke, na sídle firmy Expres Menu alebo emailom.
Súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu je možné kedykoľvek odvolať na sídle Expres Menu alebo na infolinke.
Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovanie

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Firma Expres Menu uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

10. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

 

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete v súvislosti s niektorým z vyššie uvedených postupov uplatniť svoje právo vyjadriť nesúhlas, využite prosím nižšie uvedený kontakt.

Expres Menu, s.r.o.
Petříkovciká 518, 541 03 Trutnov
E-mail: info@expresmenu.com

Tel.: +420 732 454 323

Dostupnosť v dňoch pondelok - piatok 6-14 hod

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie